"
  • 1066 Budapest, Jókai utca 6. Corner Six irodaház

Hírlevél – Privacy Policy

Hírlevél – Privacy Policy

Adatvédelmi tájékoztató a geomedical.hu honlap látogatóiról és a Geomedical hírlevél előfizetőiről kezelt személyes adatokról

Az alábbi tájékoztató azt a célt szolgálja, hogy Ön a Geomedical Orvosi Kft. geomedical.hu cím alatt elérhető honlapján kezelt, valamint a Geomedical Orvosi Kft. internetes hírlevelére feliratkozott személyek a személyes adatai kezelésével kapcsolatos minden fontos információt megismerhessenek.

 

1. A honlapon nem gyűjtünk különleges adatokat

A Geomedical Kft. egészségügyi szolgáltató, amelynek egészségügyi adatkezelésének rendjéről itt  olvashat, az adatkezelés részleteiről pedig az egészségügyi szolgáltatás igénybevételét megelőzően munkatársaink adnak tájékoztatást. A geomedical.hu honlapon és a Geomedical hírlevél működtetése során ugyanakkor nem gyűjtünk egészségügyi vagy más különleges adatot, illetve a két, eltérő célból kezelt adatkört semmilyen módon nem kapcsoljuk össze.

Adatainak kezelése a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 17-i 2016/679/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 2. § (2) bekezdésében megjelölt Infotv.-rendelkezések alapján történik.

2. Mit és miért kezelünk?

Az Ön személyes adatai közül kapcsolattartási adatként kizárólag az Ön e-mail címét kezeljük, ami a hírlevél címzettekhez történő eljuttatására szolgál. Az adatkezelés célja az Önnel való kapcsolattartás, az Ön tájékoztatása a Geomedical Kft. tevékenységéről és ajánlatairól.

Emellett a honlap látogatásakor a számítógépére az Ön előzetes hozzájárulásával cookie-kat küldünk, amelyek közül az általunk elhelyezettek a honlap szolgáltatásainak igénybevételét szolgálják (munkamenet cookie-k), Google Analytics által elhelyezett cookie célja az oldal látogatásával kapcsolatos statisztikai adatok gyűjtése, míg a Facebook által elhelyezett cookie célja a lájkolás, vagy megosztás szolgáltatás igénybevétele.

Az adatkezelés jogalapja

  1. a) a kapcsolattartási adatok esetében a hírlevélre történő feliratkozáskor megtett kifejezett hozzájáruló nyilatkozat,
  2. c) a cookie-k esetében a cookie-k – egyedi vagy a cookie-k használatát általában engedélyező – engedélyezésével kifejezett hozzájárulás.

3. Ki kezeli az Ön adatait?

A rögzített adatok mindegyike tekintetében az adatkezelő:

 

Eü. Szolgáltató: Geomedical Orvosi Kft.
Székhely: 1066 Budapest Jókai u.6.                                                                                                    
Telephely: Geomedical Egészségközpont 1066 Budapest Jókai u.6.
Cégjegyzékszám: 01-09-194235
Adószám: 25005442-2-42
Telefon: +36/19999555
E-mail:  info@geomedical.hu

Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: toth.attila@geomedical.hu

A kezelt adatokat az adatkezelő az Ön kifejezett előzetes hozzájárulása nélkül semmilyen formában nem teszi hozzáférhetővé a szervezeten kívüli személyek számára.

A Google Analytics és a Facebook által elhelyezett cookie-k működése eredményeképpen a cookie-kal történő felhasználói azonosításhoz felhasznált adatok az alkalmazott technológia jellegénél fogva a Google LLC- nek (Google Data Protection Office 1600 Amphitheatre Pkwy Mountain View, California 94043, Egyesült Államok;

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI ), illetve a Facebook Inc.-nek (1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Egyesült Államok; www.facebook.com/policy.php) is átadjuk, amelyek az átvett adatokat a saját adatkezelési tájékoztatójában foglaltak szerint, önálló adatkezelőként kezelik. A Google LLC és az Facebook Inc. magukra nézve kötelezőnek ismerik el az Európai Unió és az Egyesült Államok közti Privacy Shield adatvédelmi keretrendszert.

4. Milyen szervezési és biztonsági intézkedéseket alkalmazunk adatai védelmében?

A kezelt adatokhoz csak a Geomedical Orvosi Kft. feladatkörrel rendelkező vezető tisztviselői és munkavállalói férnek hozzá. Az adatkezelés az adatkezelő saját informatikai eszközein és levelezési rendszerében, jelszóval és titkosítással védett hozzáférési felületeken történik. A hírlevelet a Geomedical Orvosi Kft. minden címzettnek úgy küldi ki, illetve a hírlevéllel összefüggő esetleg szükséges további kommunikációt úgy bonyolítja le, hogy a címzettek egymás személyes adatait ne ismerhessék meg és a többi címzett személyére ne is következtethessenek.

5. Meddig kezeljük az Ön adatait?

A Geomedical Orvosi Kft. az adatokat kapcsolattartási célból a hozzájárulás visszavonásáig, az adatkezeléssel kapcsolatos tiltakozásáig vagy az adatkezelés megszüntetésére irányuló kérésének beérkezéséig kezeli.

A munkamenet cookie a böngésző bezárásával egyidejűleg törlődik, egyebekben a cookie-k 183 nap múlva automatikusan törlődnek. A böngészőjében ön is bármikor törölheti a cookie-kat.

6. Kérheti-e Ön adatai törlését, helyesbítését, az adatok kezelésének korlátozását?

Ön az adatok kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja és kérheti az adatok felhasználásának korlátozását is: ebben az esetben az adatkezelő ezeket az adatokat törli. A hírlevélre való feliratkozás önkéntességét biztosítva az e-mailcím kapcsolattartási célból történő kezelését emellett minden olyan esetben megszüntetjük, ha Ön a leiratkozási szándékát felénk bármilyen formában jelzi. Az e rendelkezései alapján szükséges intézkedéseket a rendelkezés beérkezését követő három munkanapon belül végezzük el.

Ön adatai haladéktalan törlését kérheti emellett akkor is, ha Ön szerint az adatkezelés jogellenes, az adatkezelésre már nincs szükség azokból a célokból, amelyek érdekében az adatkezelés folyt, vagy ha az adatokat uniós vagy tagállami jogi kötelezettség alapján törölni kell.

Téves adatrögzítés vagy adataiban beálló változás esetén természetesen kérheti a kezelt adatok helyesbítését.

7. Hogyan férhet hozzá a személyes adataival kapcsolatos információkhoz?

Ön tájékoztatást kérhet a Geomedical Orvosi Kft.-től arról, hogy mely személyes adatait milyen célból, milyen módon kezeljük, valamint másolatot kérhet azon személyes adatokról, amelyeket kezelünk. E kéréseit ingyenesen teljesítjük.

8. Hogyan gyakorolhatja adatkezeléssel összefüggő jogait és hogyan élhet jogorvoslattal?

Rendelkezési és hozzáférési jogait – éppen adatainak védelme érdekében – csak előzetes azonosítást követően tudjuk biztosítani. Ezért kérjük, hogy az adatkezeléssel összefüggő kéréseit, nyilatkozatait, panaszait az info@geomedical.hu e-mail címen a regisztrált – a hírlevél fogadására szolgáló – e-mail címéről küldött e-mailben jelentse be, illetve, ha ez valamilyen oknál fogva nem lenne lehetséges, akkor a fenti e-mail címen vagy a +36 1 999 9500 telefonszámon jelezze a Geomedical Orvosi Kft. felé. Utóbbi esetben jogainak gyakorlásához szükség lehet az érintett e-mailcím feletti rendelkezési jogának igazolására.

Ön emellett személyes adatainak jogellenes kezelése, illetve az információs önrendelkezési jogához kapcsolódó jogainak sérelme miatt a Fővárosi Törvényszékhez (1055 Budapest, Markó u. 27. Levelezési cím: 1363 Bp. Pf. 16.) vagy az Ön lakóhelye szerint illetékes törvényszékhez keresetet nyújthat be, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1135 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22c, www.naih.hu) fordulhat.