"
 • 1066 Budapest, Jókai utca 6. Corner Six irodaház

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS igénybevételére vonatkozóan ügyfelek részére

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.1. Jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) vonatkoznak a Geomedical Orvosi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1066 Budapest, Jókai utca 6. .; cégjegyzékszáma: 01-09-194235; adószáma: 25005442-2-42; képviseli: dr. Horváth Zsófia, ügyvezető), mint egészségügyi magánellátást nyújtó, nem közfinanszírozású egészségügyi szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató) által az egészségügyi szolgáltatásainak igénybevételére vonatkozóan tett, és a Megrendelő hozzátartozó/harmadik személy által meghatározott egészségügyi ellátást igénybe vevő, vagy abban részesülő személy(ek) [Eütv. 3. § a) pontja] („Páciens”) által elfogadott ajánlatokra, a részükre nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra, valamint a Szolgáltató és a Páciens (továbbiakban együttesen: Felek) között létrejött valamennyi szerződéses jogviszonyra.

Geomedical Egészségügyi Központ 

Ügyvezető: dr. Horváth Zsófia 

Cím: 1066 Budapest, Jókai utca 6

Üzemeltető: Geomedical Orvosi Kft. 

Telefon: +36 1 999 9500

Email: info@geomedical.hu

Web: www.geomedical.hu 

1.2. A Felek között létrejött egészségügyi szolgáltatás nyújtására vonatkozó minden szerződés (Szolgáltatási Szerződés) esetében a jelen ÁSZF alkalmazandó.

Felek között a szerződéses jogviszony kezdete a Páciensnek a Szolgáltatónál történő megjelenésre és a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó ajánlattételnek (időpontfoglalás) a Szolgáltató által történő elfogadásának (szóban vagy írásban való visszaigazolás) dátuma. 

Páciens a Szolgáltatónál történő első megjelenéskor hozzájáruló nyilatkozatot (Hozzájáruló nyilatkozat) ír alá Szolgáltató recepcióján. 

1.3. A Páciens a Hozzájáruló nyilatkozat aláírásával elismeri, hogy a Szolgáltató a Szolgáltatási Szerződés megkötése előtt lehetővé tette, hogy a Páciens jelen ÁSZF tartalmát megismerhesse, továbbá a Szerződés aláírásával az ÁSZF-et magára nézve kötelezőnek fogadja el. 

1.4. A Szolgáltató rögzíti, hogy a jelen ÁSZF esetleges módosításáról és a módosuló rendelkezésekről a honlapján értesítést tesz közzé, egyben ezzel egyidejűleg, ugyanazon a helyen hozzáférhetővé teszi az egységes szerkezetű ÁSZF-et. A Szolgáltató rögzíti, hogy a módosított rendelkezések valamennyi Páciensre, illetőleg részükre tejesített valamennyi jövőbeni egészségügyi szolgáltatásra kötelezőek és irányadóak. 

1.5. Felek a Szolgáltatási Szerződést határozott, a Páciens által kiválasztott egészségügyi szolgáltatás Szolgáltató által történő teljesítéséig terjedő időre kötik, amely időtartam alatt a megrendelt egészségügyi szolgáltatások igénybevételére a mindenkor érvényes és hatályos ÁSZF rendelkezései az irányadók, az egyedi Szolgáltatási Szerződésben foglalt eltérésekkel.

1.6. Szolgáltató kijelenti, hogy megfelel a jelen ÁSZF-ben rögzített egészségügyi szolgáltatási tevékenység végzéséhez szükséges valamennyi jogszabályi feltételnek, rendelkezik érvényes és hatályos működési engedéllyel. A Szolgáltató nevében és részéről nyújtott személyek, valamint a Személyes közreműködők szerepelnek az egészségügyi államigazgatási szerv által vezetett nyilvántartásában, valamint rendelkezik a szolgáltatás nyújtására vonatkozó megfelelő felelősségbiztosítási szerződéssel.

 

2. EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS

2.1. A Szolgáltató szolgáltatásait a Páciens egyéni elhatározása, saját döntése alapján, illetőleg törvényes képviselője vagy – meghatározott esetekben – munkáltatója döntése alapján, saját elhatározásából, önkéntesen veszi igénybe. 

2.2. A Felek Szolgáltatási Szerződésből eredő jogviszonyára a Ptk. általános és különös szabályai, az egészségügyi törvény rendelkezései, az egyéb jogszabályok, a szakmai irányelvek irányadók. 

2.3. Az egészségügyi szolgáltatások igénybevételével a Páciens tudomásul veszi és hozzájárul ahhoz, hogy a megrendelt szolgáltatás(ok) teljesítéséhez – különösen az orvosi ellátáshoz, egyéb speciális orvosi beavatkozásokhoz, gyógykezelésekhez, a Páciens által igénybe venni kívánt egyéb szolgáltatásokhoz – a Szolgáltató közreműködőket is igénybe vesz, akiknek a közvetített tevékenységéért úgy felel, mintha a közreműködőire bízott tevékenységet saját maga látta volna el.

2.4. A szolgáltatás igénybevétele előzetes – telefonos vagy online – bejelentkezés és időpontfoglalás után lehetséges. 

2.5. A Felek ellenőrzési körén kívül eső minden olyan külső körülmény, elháríthatatlan külső ok, mely a szerződéskötés időpontjában előre nem volt látható, és aminek az elkerülése a Felek részéről nem volt elvárható, és negatívan befolyásolja(hatja) jelen szerződés teljesítését, vis maiornak számít:

▪ és nem tartozik sem a Szolgáltató, sem a Páciens felelősségi körébe:

▪ az erőhatalom (pl. földrengés, árvíz, háború, szabotázs, lázadás, robbantásos merénylet vagy más szükséghelyzet, elemi csapás, tűzvész, munkabeszüntetés, valamint a honvédelmi törvény alapján feljogosított szervek rendelkezésére tett intézkedés),

▪ elháríthatatlan külső közrehatása. 

A Vis Maior Szolgáltató részéről nem eredményez szerződésszegést. 

2.6. Amennyiben a 2.5. pontban megfogalmazott körülmény bekövetkezik, a Szolgáltató kárenyhítésre köteles, és ebben a körben az alábbiakat ajánlja fel:

 1. a tervezett szolgáltatás későbbi napra történő elhalasztását (amennyiben a halasztás a Páciens egészségét, testi épségét, életét nem veszélyezteti),
 2. egyéb módon, természetbeni juttatással (egészségügyi szolgáltatással) kompenzálja a Pácienst.

2.7. A Szolgáltató a honlapján meghatározott egészségügyi, illetve kényelmi szolgáltatásokat– a mindenkori szakmai és jogi szabályok megtartása mellett – nyújtja, amelyekért a Páciens a Szolgáltató részére a Szolgáltató honlapján a mindenkor hatályos Árjegyzéken feltüntetett ellenértéket fizeti meg. 

2.8. Páciens a hozzájáruló nyilatkozat aláírásával tudomásul veszi, hogy minden orvosi beavatkozásnak, kezelésnek van kockázata, és mindazt a kockázatot, amelyért az orvos nem tehető felelőssé, a betegnek kell viselnie. Az egyes Páciensnél a gyógyulás menete és időtartama eltérő lehet, vagy az átlagostól eltérhet. 

 

3. AZ ELLÁTÁS FOLYAMATA

3.1. Általános információk

Nyitvatartási idő: Hétfőtől – péntekig 8.00 – 20.00 óráig

3.2. Elérhetőségek:

 1. Recepció +36 (1) 999-9500; nyitvatartási időben 
 2. Honlap: www.geomedical.hu 

3.3. Időpontfoglalás, bejelentkezés, szerződéses jogviszony létrejötte:

 1. Időpont-egyeztetés személyesen, valamint telefonon keresztül kizárólag nyitvatartási időben lehetséges, online úton a nap bármely szakában. Az időpontfoglalás ajánlattételnek minősül. 

Az időpontfoglalás a Szolgáltató szóbeli vagy írásbeli visszaigazolásával válik érvényessé, az ajánlat ekkor válik elfogadottá és a szerződés ekkor jön létre. 

 1. Ennek megfelelően a Megrendelő részéről megrendelésnek minősül többek között:

  – személyesen vagy telefonon, a Szolgáltató ügyfélszolgálatán, online az informatikai rendszerén keresztül történő időpontfoglalás meghatározott egészségügyi szolgáltatásra vonatkozóan
 2. Figyelemmel arra, hogy a betegellátás az orvosi rendelőkben folyamatos, ezért az előre egyeztetett időponthoz képest előfordulhat késés a betegvizsgálat/kezelés megkezdésében. 
 3. Amennyiben a Páciens az előre egyeztetett időponthoz képest késve jelenik meg a rendelőben, és a késedelem nem haladja meg a 10 percet, a Szolgáltató elvégzi az egyeztetett orvosi vizsgálatot a rendelés folyamán. Amennyiben a Páciens késedelme meghaladja a 10 percet, a Szolgáltató az adott napon tervezett orvosi vizsgálatok rendjének függvényében felajánlja a Páciensnek új időpont egyeztetését, vagy a vizsgálat adott napon, későbbi időpontban való elvégzését. 
 4. Minden új megjelenés alkalmával, új időpont foglalása szükséges.
 5. A Páciens regisztrációja, adatainak rögzítése, a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges nyilatkozatok, szerződés kitöltése és aláírása a Szolgáltató Recepcióján (Szakrendelő, Sebészeti Központ) történik. Páciens tudomásul veszi, hogy az alábbi adatokat a szolgáltatások igénybevételéhez köteles megadni:
 • családi és utónév
 • születési hely és idő
 • anyja neve
 • TAJ száma (amennyiben ezzel rendelkezik akkor útlevél, személyi igazolvány)
 • telefonszám
 • e-mail cím 

Szolgáltató a fentiek szerint megadott adatok a hatályos Adatvédelmi szabályzat alapján jogosult és köteles kezelni. 

 1. A Páciens a műtéti, illetve egyéb invazív beavatkozások igénybevételét megelőzően amennyiben Szolgáltató egyedi árajánlatot ad úgy azt – Szolgáltatói írásbeli igény esetén – köteles írásban elfogadni, és írásban, email útján visszaigazolni. Ennek hiányában a szolgáltatás igénybevétele nem kezdhető meg. Az ambuláns szolgáltatások igénybevételének további feltétele az Bejelentkezési Adatlap kitöltése és aláírással való ellátása.
 2. A Hozzájáruló nyilatkozatot a Páciens vagy a törvényes képviselője jogosult aláírni. Kiskorú Páciens esetén törvényes képviselő/Megrendelő tudomásul veszi, hogy a szülői felügyeleti jog gyakorlását, annak fennállását Szolgáltató nem jogosult és nem is ellenőrizheti ekként Szolgáltatót ezzel kapcsolatban semmilyen felelősség nem terhelheti. Szülő/Megrendelő felelőssége tudatában kijelenti, hogy a kiskorú gyermek vonatkozásában a hatályos jogszabályoknak megfelelően kéri az ellátását. 
 3. A felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy a megrendelt szolgáltatás(ok) teljesítéséhez a Szolgáltató közreműködőket is igénybe vehet, akiknek tevékenységéért úgy felel, mintha a közreműködőire bízott tevékenységet saját maga látta volna el. 
 4. A műtéti beavatkozásokat megelőzően írásos egyeztetésre kerül sor a Pácienssel, akként, hogy Szolgáltató tájékoztatót ad át Páciens részére, valamint szóban egyeztetik az érkezés és távozás várható időpontját. A tájékoztató kiterjed a Páciens teendőire (étel és italfogyasztás utolsó időpontjára, műtéti előkészületekre), az ellátás tartalmára.
 5. Az ambuláns ellátások esetén a Páciens vizsgálatairól, a beavatkozásokról elektronikus ambuláns adatlapot vezet, mely dokumentumokat a vonatkozó jogszabályok szerint betegdokumentációként kezel.
 6. távkonzultáció külön díjazás ellenében vehető igénybe, előzetes megfizetéssel, a következő feltételekkel
 • a távkonzultáció nem helyettesíti a személyes orvos-páciens találkozást
 • távkonzultáció során rész-vizsgálat történik, az orvos a Páciens által rendelkezésre bocsátott adatokra és egészségügyi dokumentációkra alapozva hozza meg javaslatát
 • a Szolgáltató részére elküldött egészségügyi adatok hitelességéért és teljes körűségéért (bármilyen visszatartott adat vagy egészségügyi dokumentáció miatt az orvos a vélemény kialakításánál megtévesztésbe kerülhet) a Páciens kizárólagos felelősséggel tartozik
 • a Páciens kizárólagos felelőssége a dokumentációk eljuttatása a Szolgáltató részére
 • Páciens hozzájárul egészségügyi adatai kezeléséhez hozzájárulok a távkonzultáció során
 • A távkonzultáció szolgáltatás során a Szolgáltató felelőssége a kialakított orvosi vélemény/javaslat megfogalmazásáig tart, az abban leírtak/elmondottak betartásáért és az elmaradásból eredő egészségi állapotban bekövetkezett változásért a Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli.

3.4. A Felek közötti Szerződés határozott időre jön létre.

3.5. Megrendelés, lemondás:

Amennyiben a Páciens az előre foglalt időpontot az ellátás tervezett időpontját legalább 1 munkanappal megelőzően írásban (e-mail útján), vagy Szolgáltató ügyfélszolgálatán nem mondja le Szolgáltató 5.000,- Ft, azaz ötezer Forint rendelkezésre állási díjat jogosult igényelni és kiszámlázni a Megrendelő/Páciens részére, amely összeget a Megrendelő/Páciens köteles készpénzben, vagy átutalással megfizetni a levelezési címére kiküldött díjbekérő kézhezvételétől számított 15 napon belül.

Amennyiben a Páciens a megrendelt vizsgálatra bármilyen oknál fogva mégsem tud elmenni és azt előzetesen nem mondja le, akkor a vizsgálat teljes összegét köteles a Megrendelő/Páciens megtéríteni a megrendeléssel kapcsolatos előkészületek, szervezési munkák, anyagköltségek kompenzálásaként.

3.6 A Felek közötti Szerződés megszűnésének/megszüntetésének esetei. 

A Szerződés megszűnik az alábbi esetek bármelyikének bekövetkeztével:

– a Felek közös megegyezésével,

– a Szolgáltató jogutód nélküli megszűnésével,

– a Szolgáltató működési engedélyének a visszavonása esetén,

– rendes felmondással,

– azonnali hatályú felmondással,

– a szerződés teljesítésével

– a Páciens halálával

A Páciens jogosult bármikor azonnali hatállyal felmondani a Szolgáltatási Szerződést, azonban helytállni köteles a Szolgáltató által már elvállalt kötelezettségeiért (így – többek között – a Szolgáltató által megrendelt közvetített szolgáltatások ellenértékét köteles megtéríteni).

3.7 A Szerződés kizárólag közös megegyezéssel, írásban módosítható, kivéve azokat az eseteket, ahol akár jogszabály, akár a jelen ÁSZF szóbeli jognyilatkozat megtételét is lehetővé teszi.

 1. A PÁCIENSEK JOGAI
 2. Önrendelkezési jog

I.1. A Pácienst megilleti az önrendelkezéshez való jog. Ennek keretében a Páciens szabadon döntheti el, hogy kívánja-e a Szolgáltató egészségügyi szolgáltatásait igénybe venni, illetve annak során mely beavatkozások elvégzésébe egyezik bele, illetve melyeket utasít vissza. A Páciens döntése nem érinti azonban a Páciens díjfizetési kötelezettségét a Szolgáltató által már elvégzett, illetőleg a megkezdett szolgáltatások vonatkozásában, amelyek ellenértékét köteles megtéríteni a Szolgáltatónak.

I.2. A Páciensnek joga van, hogy a kivizsgálását és kezelését érintő döntésekben részt vegyen. Szolgáltató részéről bármilyen egészségügyi beavatkozás elvégzésének feltétele, hogy ahhoz a Páciens megtévesztéstől, fenyegetéstől és kényszertől mentes, megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezését adja. A Páciens ezen beleegyezését szóban, írásban és ráutaló magatartással is megadhatja, kivéve, ha a vonatkozó jogszabályok eltérően rendelkeznek.

I.3. Felek megállapodnak abban, hogy az előzetesen elvégzett orvosi vizsgálatok, az átadott betegdokumentáció és/ vagy a számla Páciens részéről történő kiegyenlítése a jelen értelmezés szerint a beleegyezés megadásának tekintendő.

I.4. A Páciens a megállapított diagnózissal, illetőleg javasolt terápiával, valamint fekvőbeteg-gyógyintézetből történő tervezett elbocsátásával, vagy más egészségügyi szolgáltatóhoz történő beutalásával kapcsolatban saját költségére a Szolgáltató előzetes értesítése mellett kezdeményezheti más, a Szolgáltatóval szerződéses jogviszonyban álló orvos által történő vizsgálatát.

I.5. Cselekvőképes Páciens – ha az Egészségügyi törvény (továbbiakban Eütv.) eltérően nem rendelkezik – közokiratban, teljes bizonyító erejű magánokiratban vagy – írásképtelensége esetén – két tanú együttes jelenlétében megtett nyilatkozattal

 1. a) megnevezheti azt a cselekvőképes személyt, aki jogosult helyette a beleegyezés, illetve a visszautasítás jogát gyakorolni, illetve, akit az Eütv. 13. § alapján tájékoztatni kell,
 2. b) az a) pontban meghatározott személy megjelölésével vagy a nélkül az Eütv. 16. § (2) bekezdése szerinti személyek

közül bárkit kizárhat a beleegyezés és a visszautasítás jogának helyette történő gyakorlásából, illetve az Eütv. 13. § szerinti tájékoztatásból.

I.6. Amennyiben a Páciens cselekvőképtelen és nincs az előbbi I.5. bekezdés a) pontja alapján nyilatkozattételre jogosult személy, a beleegyezés és a visszautasítás jogának a gyakorlására az Eütv. 16. § (2) bekezdésében megjelölt sorrendben az ott megjelölt személyek jogosultak.

I.7. A Páciens bármikor jogosult az egészségügyi szolgáltatás igénybevételének a félbeszakítására, azonban ekkor

 1. a Páciens köteles a Szolgáltató ebből eredő kára, valamint a felmerült, indokolt és igazolt költségei megfizetésére,
 2. a Szolgáltató jogosult a megkötött szerződéstől elállni, a Páciens vállalja a felelősséget az egészségi állapotában bekövetkezett károkért, kivéve, ha azok az egészségügyi szolgáltatás igénybevétele félbeszakítása nélkül is bekövetkeztek volna.

I.8. Az I.7. pont rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell arra az esetre is, ha a Páciens

 1. a Szolgáltató által vállalt, illetve előírt kontrollvizsgálaton nem jelenik meg,
 2. az igénybe vett egészségügyi szolgáltatással összefüggésben felmerült szövődménnyel kapcsolatban a Szolgáltatót haladéktalanul, illetve akadályoztatása esetén az akadály elhárulta után haladéktalanul nem tájékoztatja, vagy a Szolgáltató által a szövődmény kezelésére felajánlott beavatkozást, vagy a diagnózis felállításához szükséges vizsgálatot visszautasítja, ahhoz nem adja a beleegyezését.
 3. Kapcsolattartási jog

II.1. A Páciens az Eütv. által biztosított kapcsolattartási jogát a Szolgáltatónál meglévő feltételektől függően, betegtársai jogainak a tiszteletben tartásával, és a betegellátás zavartalanságát biztosítva gyakorolhatja.

II.2. A Páciens megtilthatja, hogy az ellátás, a (gyógy)kezelésének a tényét, vagy az ellátásával, (gyógy)kezelésével kapcsolatos egyéb információt más előtt feltárják, kivéve, ha az az Eütv. vagy egyéb jogszabály másként rendelkezik.

III. Ellátás visszautasításának joga

A cselekvőképes Pácienst megilleti az szerződésben rögzített ellátás visszautasításának joga. Ekkor

 1. a Páciens köteles a Szolgáltató ebből eredő kára, valamint a felmerült, indokolt és igazolt költségei megfizetésére,
 2. a Szolgáltató jogosult a megkötött szerződéstől elállni, a Páciens vállalja a felelősséget az egészségi állapotában bekövetkezett károkért, kivéve, ha azok az egészségügyi szolgáltatás igénybevétele félbeszakítása nélkül is bekövetkeztek volna.
 3. Egészségügyi dokumentáció megismerésének joga

IV.1. A Szolgáltató a Páciensről, személyi adatairól, az általa a Szolgáltató rendelkezésére bocsátott kórelőzményi adatokról, a megrendelt szolgáltatásokról, az elvégzett beavatkozásokról elektronikus és papíralapú egészségügyi dokumentációt vezet, melyet a jogszabályban rögzített ideig jogosult és köteles tárolni. 

IV.2. A Páciens jogosult megismerni a róla készült egészségügyi dokumentációban szereplő adatokat, továbbá joga van ahhoz, hogy azokról tájékoztatást kérjen a hatályos adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően, a Szolgáltató Adatvédelmi Szabályzatában foglaltak szerint.

IV.3. Az egészségügyi dokumentációval a Szolgáltató, az abban szereplő adatokkal a Páciens rendelkezik.

IV.4. A Páciens jogosult az egészségügyi dokumentációba betekinteni, valamint azokról kivonatot vagy másolatot készíteni, vagy másolatot kérni.

IV.5. Páciens jogosult az adott betegségével kapcsolatos egészségügyi ellátásának ideje alatt az általa meghatározott személyt írásban felhatalmazni a rá vonatkozó egészségügyi dokumentációba való betekintésre, illetve arra, hogy azokról másolatot készíttessen. A Páciensnek joga van arról nyilatkozni, hogy betegségéről, annak várható kimeneteléről kiknek adható felvilágosítás, illetve kiket zár ki egészségügyi adatainak részleges, vagy teljes megismeréséből. A Páciensnek ezen nyilatkozatáról köteles a Szolgáltatót a Szolgáltatási Szerződés megkötésekor írásban tájékoztatni, és azt részére írásban átadni.

IV.6. A Páciens egészségügyi ellátásának befejezését követően csak a beteg által adott teljes bizonyító erővel rendelkező magánokiratban felhatalmazott személy jogosult az egészségügyi dokumentációba való betekintésre, és arról való másolat készítésére. A Páciensnek joga van arról nyilatkozni, hogy betegségéről, annak várható kimeneteléről kiknek adható felvilágosítás, illetve kiket zár ki egészségügyi adatainak részleges vagy teljes megismeréséből. A Páciensnek ezen nyilatkozatáról köteles a Szolgáltatót a Szolgáltatási szerződés megkötésekor írásban tájékoztatni, és azt részére írásban átadni.

IV.7. Az érintett személy egészségügyi adatait annak hozzájárulása hiányában is közölni kell, amennyiben ezt törvény elrendeli, vagy ezt mások életének, testi épségének és egészségének védelme szükségessé teszi.

 

4. Tájékoztatáshoz való jog

V.1. Páciens a Szolgáltatás díjának a teljesítésével kijelenti, hogy a Szerződés tárgyát képző egészségügyi ellátással kapcsolatban – annak igénybevételét megelőzően – 

 1. egészségi állapotáról, beleértve ennek orvosi megítélését is,
 2. a javasolt vizsgálatokról, beavatkozásokról,
 3. a javasolt vizsgálatok, beavatkozások elvégzésének, illetve elmaradásának lehetséges előnyeiről és kockázatairól,
 4. a vizsgálatok, beavatkozások elvégzésének tervezett időpontjairól,
 5. a lehetséges alternatív eljárásokról, módszerekről,
 6. az ellátás folyamatáról és várható kimeneteléről,
 7. a további ellátásokról,
 8. a javasolt életmódról, valamint
 9. a vizsgálatok és beavatkozások tekintetében fennálló döntési tájékoztatásban részesült, olyan formában, amelyet megértett, az ellátással és a fentiekkel kapcsolatban feltett kérdéseire választ kapott, ennek alapján az ellátással kapcsolatos körülményeket szabadon mérlegelve döntött a Szerződés megkötése, és az egészségügyi ellátás igénybevétele mellett. 

V.2. A Szolgáltató a Pácienst az őt megillető betegjogokról, valamint azok érvényesíthetőségéről jelen ÁSZF-ben is tájékoztatta. 

V.3. Szolgáltató a vállalt egészségügyi ellátást a jogi, szakmai és etikai szabályok megtartásával, a Páciens egészségügyi és egyéb érdekeit szem előtt tartva nyújtja, eredmény megvalósítására – a szerződés kifejezett rendelkezése hiányában – nem vállal kötelezettséget. A Szolgáltató nem vállal felelőssége a Páciens által elhallgatott információk ismeretében megelőzhető, illetve a Pácienssel veleszületett, örökletes vagy egyéb olyan nem ismert betegségből eredő szövődményekért, amelyek diagnosztizálására csak jogszabály vagy szakmai szabály által elő nem írt vizsgálattal lett volna lehetőség.

 1. Orvosválasztás

VI.1. Páciensnek jogában áll a Szolgáltatóval jogviszonyban álló szakorvost választani. Szolgáltató biztosítja, hogy elsődlegesen a választott orvos végezze el a vizsgálatot, beavatkozást, amíg a Páciens kifejezett kérése más orvos választására nem irányul. Szolgáltató a választott orvos távollétében, akadályoztatása esetén helyettesítéséről gondoskodik.

VI.2. Figyelemmel a Szolgáltató és az általa foglalkoztatott orvosok által végzett tevékenységre, és annak jellegére a Szolgáltató rögzíti, hogy bizonyos előre nem látható esetekben (pl. betegség) a Páciens által választott orvos akadályoztatva lehet abban, hogy az előre egyeztetett időpontban a Páciens rendelkezésére álljon és őt ellássa. A Szolgáltató erre az esetre vállalja, hogy a választott orvos akadályoztatásáról való tudomásszerzését követően a Pácienssel haladéktalanul felveszi a kapcsolatot a Páciens által megadott elérhetőségek valamelyike útján, és tájékoztatja őt – legkésőbb az egyeztetett időpontban a helyszínen – a választott orvos akadályoztatásáról, valamint arról, hogy az egyeztetett időpontban tud-e helyettesítő orvosról gondoskodni, illetőleg hogy ezen helyettesítő személyt a Páciens elfogadja-e. Amennyiben a Szolgáltató helyettesítő orvosról gondoskodni nem tud, vagy annak személyét a Páciens nem fogadja el, a Felek új időpontot kötelesek egyeztetni. A Páciens a fenti okból történő időpont-módosítás miatt semmilyen kártérítésre nem jogosult, arra igényt nem tarthat. 

 

5. A PÁCIENS KÖTELEZETTSÉGEI

5.1. A Páciens a saját egészségi állapotáért a tőle elvárható módon felelősséggel tartozik, nem tanúsíthat olyan magatartást, amely a Szerződés tárgyát képező egészségügyi ellátás sikerét veszélyeztetné. Az ilyen magatartásokból eredő károkért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

5.2. A Páciens az ellátása alatt a Szolgáltató egészségügyi intézmény területén köteles tartózkodni minden olyan magatartástól és tevékenységtől, amely a társadalmilag elfogadható kockázati szinten felül, köztudottan mások egészségét veszélyezteti. E rendelkezés súlyos vagy ismételt megszegése esetén a Szolgáltató jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, és a már teljesített szolgáltatások ellenértékét, valamint az ebből eredő kárát a Pácienssel szemben érvényesíteni.

5.3. A Páciens az egészségügyi szolgáltatás igénybevételekor köteles tiszteletben tartani az erre vonatkozó jogszabályokat és a Szolgáltató székhelyét biztosító irodaház házi- és működési rendjét és egyéb nyilvános szabályzatait.

5.4. A Páciens – amennyiben ezt egészségi állapota lehetővé teszi – köteles az ellátásában közreműködő egészségügyi dolgozókkal képességei és ismeretei szerint az alábbiak szerint együttműködni:

 1. tájékoztatni őket mindarról, amely szükséges a kórisme megállapításához, a megfelelő kezelési terv elkészítéséhez és a beavatkozások elvégzéséhez, így különösen minden korábbi betegségéről, gyógykezeléséről, gyógyszer vagy gyógyhatású készítmény szedéséről, egészségkárosító kockázati tényezőiről,
 2. tájékoztatni őket – saját betegségével összefüggésben – mindarról, amely mások életét vagy testi épségét veszélyeztetheti, így különösen a fertőző betegségekről és a foglalkozás végzését kizáró megbetegedésekről és állapotokról,
 3. fertőző betegségek esetén megnevezni azon személyeket, akiktől a fertőző betegséget megkaphatta, illetve akiket megfertőzhetett,
 4. tájékoztatni őket minden, az egészségügyi ellátást érintő, általa korábban tett jognyilatkozatáról,
 5. a gyógykezelésével kapcsolatban tőlük kapott rendelkezéseket betartani,
 6. tiszteletben tartani más betegek, valamint a Szolgáltatóval jogviszonyban álló dolgozók jogait.

5.5. A jelen 5. pontban foglalt kötelezettségek megszegése esetén

 1. a Páciens köteles a Szolgáltató ebből eredő kára, valamint a felmerült, indokolt és igazolt költségei megfizetésére,
 2. súlyos vagy ismételt szabályszegés esetén a Szolgáltató jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani,
 3. valamint különösen az 5.4. pont 1), 2), 3), 4) és 5) alpontjában foglalt kötelezettségek megszegése esetére a Páciens vállalja a felelősséget az egészségi állapotában, vagy egyébként bekövetkezett károkért, kivéve, ha azok a kötelezettségek megszegése nélkül is bekövetkeztek volna.

5.6. A Páciens a szolgáltatás igénybevétele során tudomására jutott, a Szolgáltató működésével kapcsolatos adatokat bizalmasan kezeli, azokat a Szolgáltató hozzájárulása nélkül – jogszabály vagy végrehajtható hatósági vagy bírósági határozat eltérő rendelkezése hiányában – harmadik személy, hatóság vagy bíróság részére nem adja ki. E titoktartási kötelezettség a Szerződés megszűnését vagy teljesülését követően is fennmarad.

 

6. A SZOLGÁLTATÁS ELLENÉRTÉKE, FIZETÉSI FELTÉTELEK

6.1. Páciens tudomásul veszi, hogy Szolgáltató valamennyi egészségügyi szolgáltatást, mint magánszolgáltató, azaz nem társadalombiztosítás által finanszírozott szolgáltatásként végzi, így Páciens az egészségügyi- és a kényelmi szolgáltatásért köteles Szolgáltató részére díjat fizetni. 

Páciens az egészségügyi szolgáltatások mindenkori tájékoztató szolgáltatási díjait megtalálja a Szolgáltató honlapján (www.geomedical.hu), továbbá teljes díjtáblázatot a Szolgáltató a recepcióján személyesen és/vagy telefonon tájékoztatást nyújt Páciens részére a mindenkor hatályos árlista alapján meghatározott díjakról.

6.2. A szolgáltatás díját számla ellenében legkésőbb az egészségügyi szolgáltatás nyújtását követően haladéktalanul meg kell fizetnie a Szolgáltató részére. Kivételt képeznek ez alól a távkonzultáció melyek díját a Páciens előre fizeti. Ezen összeg megfizetéséig a Szolgáltató jogosult a szolgáltatás nyújtását felfüggeszteni.

Azon közvetített szolgáltatások díját, amelyeket a Páciens külső szolgáltatótól vesz igénybe, és amelynek a díja előzetesen ismert, a Páciens megrendeléskor köteles kiegyenlíteni számla ellenében, és ezen összeg megfizetéséig a Szolgáltató jogosult a szolgáltatás nyújtását felfüggeszteni.

6.3. A szolgáltatási díj kiegyenlítésére Szolgáltató számlája ellenében magyar forintban, a szolgáltatás igénybevételekor készpénzzel, bankkártyával vagy egészségpénztári kártyával kerül sor. 

6.4. A Páciens tudomásul veszi, hogy ellenkező megállapodás hiányában, a jogviszony közte és a Szolgáltató között létesül, így minden díjtételt a Szolgáltatónak közvetlenül köteles megfizetni, a kiállított számlán feltüntetett határidőn belül.

Ez ugyanakkor azt is jelenti, hogy külsős közreműködők igénybevételekor a Szolgáltatóval szerződött közreműködők (cégek, intézmények) felé fizetési kötelezettsége nincs, kivéve, ha a Felek előzetesen máshogy nem állapodnak meg.

6.5. A Páciensnek lehetősége van a szolgáltatási díj megfizetését egészségbiztosítón keresztül kiegyenlíteni. Ebben az esetben az egészség biztosító által előírt dokumentumok megküldése után az egészségbiztosító fizeti meg a szolgáltatás díját a Szolgáltató részére. Amennyiben az egészségbiztosító a dokumentumok Szolgáltató általi hiánytalan megküldésétől és a számla fizetési határidejének lejáratától számított 60 (hatvan) naptári napon belül nem fizeti meg a szolgáltatási díjat (vagy nem teljesen) a Szolgáltató részére, akkor – függetlenül annak okától – a szolgáltatási díjat a Szolgáltató felhívására a Páciens haladéktalanul köteles megfizetni Szolgáltató részére. Ebben az esetben a Szolgáltató a biztosító esetleges utólagos fizetése esetén a Páciens által kiegyenlített összeget, annak beérkezésétől számított 30 napon belül tovább utalja a Páciens részére.

6.5. Páciens köteles megjelölni annak az egészség biztosítónak a nevét és elérhetőségét, amely biztosítóval az ellátását finanszíroztatni kívánja. A Páciens köteles a biztosítási jogviszonya fennállását hitelt érdemlően igazolni. Ezen, a Páciens által szolgáltatott adatok hiányossága, hibája miatt Szolgáltatót felelősség nem terheli. 

6.6. Amennyiben az egészségbiztosító önrész megfizetését is kiköti a nyilatkozatában, úgy a Páciensnek az önrész díját a Szolgáltatótól történő távozást megelőzően – a Szolgáltató számlája alapján – kell megfizetnie a Szolgáltató részére.

6.7. Fizetési késedelem esetén a Szolgáltató jogosult megtagadni minden további egészségügyi szolgáltatás nyújtását mindaddig, amíg a Páciens fennálló tartozását nem egyenlíti ki.

6.8. A Szolgáltató az Árjegyzéken esetlegesen nem rögzített többletköltséget jelentő szolgáltatásokat kizárólag a Páciens előzetes írásbeli tájékoztatását követően nyújthat. A Páciens a tájékoztatást követően a szolgáltatás igénybevételével elfogadja a többletköltséget jelentő szolgáltatás igénybevételének a feltételeit, és ellenértékének megfizetését. E költségeket számla ellenében a távozás napján kell készpénzben, bankkártyával, egészségpénztári kártyával vagy előre átutalással megfizetni.

6.9. A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy egyes többletköltséget jelentő szolgáltatások nyújtását kizárólag az ellenérték megfizetését követően kezdje meg.

6.10. Páciens tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató jogosult a vele szemben fennálló, lejárt – és fizetési felszólítás ellenére sem teljesített – követeléseit peres és nemperes úton érvényesíteni, igénybe venni valamennyi rendelkezésére álló jogi eszközt a követelése érvényesítése érdekében, továbbá harmadik személyre engedményezni, s mindezen igényérvényesítési módok többletköltségeit Páciensre terhelni.

6.11. A Szolgáltató a mindenkori szolgáltatási díjait jogosult egyoldalúan módosítani. Szolgáltató a díjmódosítás tényét és a hatályos díjjegyzéket– a módosítás hatályba lépését legalább 5 (öt) nappal megelőzően – a Szolgáltató Recepcióján köteles elérhetővé tenni. A Szolgáltató által módosított díjak nem vonatkoznak a már megkötött Szolgáltatási szerződés alapján és keretében a Páciens által már megrendelt egészségügyi szolgáltatásokra. 

 

7. ADATVÉDELEM, SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE

7.1. A Páciens tudomásul veszi – összehangban a jelen ÁSZF 3.3.6. pontjában rögzítettekkel- hogy a szolgáltatás igénybevételéhez köteles a Szolgáltató rendelkezésére bocsátani az alábbi adatokat: családi és utónév, születési név, születési hely és idő, anyja neve, lakcím, telefonszám, e-mail cím. A Szolgáltatási szerződés megkötéséhez szükséges, hogy a Páciens azonosítása érdekében Szolgáltató a személyazonosító okmányt (személyi igazolvány, útlevél vagy jogosítvány) és lakcímkártyáját elkérje, szükség esetén azokról másolatot készítsen.

7.2. A Páciens a Hozzájárulási nyilatkozat aláírásával hozzájárul, hogy a Szolgáltató rendelkezésre bocsájtja a Szolgáltatási szerződésben foglaltak teljesítéséhez szükséges, illetve a jogszabályokban előírt, rá vonatkozó és a szolgáltatás tárgyát képező tevékenység ellátáshoz szükséges – egészségügyi és személyes – adatokat, információkat, továbbá, hogy a Szolgáltató közreműködői, közvetített szolgáltatást nyújtó vállalkozói megismerhessék a szolgáltatások elvégzése céljából, s részükre a Szolgáltató továbbíthassa a szükséges adatokat a mindenkor hatályos Adatvédelmi Szabályzatban rögzítettek szerint. Szolgáltató közzéteszi a honlapján, az Adatvédelmi Szabályzatban azon külső személyek, szervezetek (szolgáltatásaik megnevezésével), jegyzékét, melyek részt vesznek a szolgáltatás nyújtásában.

7.3. A Szolgáltató elkötelezett a Páciens adatainak legmagasabb szintű, jogszabályban rögzített védelme iránt. A Szolgáltató a honlapján és a székhelyén közzéteszi az Adatvédelmi Szabályzatát.

7.4. A Szolgáltató a Páciens előzetes hozzájárulásán alapuló adatkezelést minden esetben a hatályos jogszabályokban foglaltak maradéktalan betartásával, így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (Info. tv.) valamint a 1997. évi XLVII. törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló törvényben foglaltaknak megfelelően végzi.

 

8. VIZSGÁLATI EREDMÉNYEK, EGÉSZSÉGÜGYI INFORMÁCIÓK KÖZLÉSE

8.1. A Páciens tudomásul veszi, hogy vizsgálati eredmény, a Pácienssel összefüggésbe hozható egészségügyi információk közlésére telefonon nincs lehetőség.

8.2. Kivételt képez az életet veszélyeztető eltérés, mely esetben a személyes adatfelvevő előzetesen megadott telefonszámon, személyazonosság ellenőrzését, személybeazonosítást követően kaphat tájékoztatást.

8.3. A Páciens tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató az egészségügyi vizsgálati eredményeket, információkat a kezelőorvosának továbbítja, aki jogosult a Páciens irányába azok tartalmáról felvilágosítást adni.

 

9. PANASZKEZELÉS

9.1. Az egészségügyi szolgáltatással kapcsolatos reklamációk ügyében a Geomedical alábbi munkatársa jár el: 

Cím: dr. Horváth Zsófia 

E-mail: info@geomedical.hu

Az egészségügyi szolgáltatással kapcsolatban a Szolgáltató reklamációkat kizárólag a Pácienstől, illetve írásban igazolt meghatalmazottjától fogad el.

9.2. Panaszt csak írásban fogad el a Szolgáltató. Szóbeli panasz felmerülése esetén írásbeli dokumentálásáról haladéktalanul gondoskodik Szolgáltató jegyzőkönyv felvételével. Szolgáltató a panaszt az átvételtől, illetőleg beérkezéstől/írásbafoglalástól számított 7 napon belül, vagy ennek írásban indokolt meghosszabbítása esetén is legfeljebb 30 napon belül bírálja el, és írásban értesíti a Pácienst annak eredményéről.

9.3. Amennyiben a Páciens nem elégedett a Szolgáltatótól kapott válasszal a következő fórumhoz fordulhat: betegjogi képviselő: Dr. Mina András

Telefonszáma: +36-20/489-9577

E-mail címe: andras.mina@ijb.emmi.gov.hu

Fogadóóra időpontja: előzetes egyeztetést szükséges. 

Fogadóóra helye: Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika fsz. oktatói szoba (1083 Budapest, Balassa J. u. 6.) 

 

10. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

10.1. A Szolgáltató bármikor jogosult az ÁSZF egyoldalú módosítására, köteles azonban a módosítás tényét, és a módosult ÁSZF-et honlapján közzétenni. A jelen ÁSZF módosítása nem hat ki a már korábban megkötött szerződésekre.

10.2. Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. számú törvény rendelkezései, illetve a mindenkor hatályos magyar jogszabályok az irányadók.

Jelen ÁSZF 2023. október 1. napjától hatályos